W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

Regulamin

R E G U L A M I N PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW GRUPY MIKRUSÓW

SEZON 2014/2015

 

1.         Udział w SPRAWDZIANACH biorą zawodnicy i zawodniczki rocznik 2004-2005.

2.         W SPRAWDZIANACH  w sezonie 2014/2015 będzie brało udział 7 drużyn.

 

1.         TMH POLONIA BYTOM

2.         MUKS NAPRZÓD JANÓW

3.         UKH UNIA OŚWIĘCIM

4.         MOSM TYCHY

5.         UKS SIELEC SOSNOWIEC

6.         JKH GKS JASTRZĘBIE

7.         RTH ZRYW RUDA ŚLĄSKA

 

3.         Drużyny rozgrywają cztery rundy meczów bez play off.

4.         Zespoły w składzie 10+2 minimum. Formacje mają być oznaczo¬ne kolorami, oznaczenia formacji we własnym zakresie (I FORMACJA – kolor czerwony; II FORMACJA – kolor niebieski; III FORMACJA – kolor zielony; IV FORMACJA – kolor żółty – oznakowanie musi być widoczne dla sędziego). Drugi bramkarz musi uczestniczyć w sprawdzianie minimum 15 minut czasu ciągłego. W przypadku jego kontuzji, zawodnik z pola przebiera się w strój bramkarza (wg. wymogów przepisów IIHF) celem kontynuowania gry. Czas gry formacji 60 sek.

5.         SPRAWDZIAN trwa 3 TRECJE po 15 minut (czystej gry). Zmiany lotne co 60 sek. na sygnał sędziego czasu.

6.         Po zakończeniu sprawdzianu, każdy zespół wykonuje rzuty karne (na przemian) – punktuje 10 zawodników.

7.         PUNKTACJA

•          zwycięstwo w meczu – 3 punkty; remis- 1 punkt;

•          zwycięstwo w karnych – 1 punkt; remis – 0,5 punktu         ;

8.         W SPRAWDZIANACH obowiązuje krążek normalny.

9.         Zawodnicy uczestniczący w SPRAWDZIANACH muszą posiadać karty zdrowia ze zdję¬ciem - z wpisanymi aktualnymi badaniami lekarskimi oraz legitymacje szkolne lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

10.       Prowadzący drużynę musi 30 minut przed rozpoczęciem SPRAWDZIANU dostarczyć sędziom karty zdrowia ze zdjęciem, legitymacje szkolne, listę zatwierdzoną przez WGiD SZHL.

11.       W mikrusach za nałożoną karę 2 minut wykonywany jest rzut karny zgodnie z przepisami gry.

12.       Pozostałe kary egzekwowane będą według aktualnych przepisów i regulaminu dyscyplinarnego PZHL.

13.       W sprawdzianach uczestniczą zawodnicy potwierdzeni przez WGiD SZHL.

 

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 1.

Organizatorem poszczególnych spotkań są Kluby, które pełnią rolę gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu za¬wo¬dów, opatrując swój podpis pieczątką imienną. W przypadku braku zabezpieczenia me¬dy¬cznego, sędziowie odczekują 15 minut, po tym czasie kończą zawody. Czas oczekiwania może być dłuższy niż 15 minut, jeżeli drużyna przyjezdna wyrazi zgodę.

 

§ 2.

W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie PZHL oraz regulaminy i postanowienia wydane przez PZHL i SZHL.

 

§ 3.

Kategorie mikrusa sędziuje dwóch sędziów lodowych i dwóch sędziów funkcyjnych; sekretarz i sędzia czasu (czas gry formacji 60 sek.).

 

§ 4.

Obsadę sędziowską na mecze wykonują Referaty Obsad Kolegium Sędziowskiego Okręgów na terenie, których rozgrywane są zawody.

 

§ 5.

Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości koloru ciemnego (koszulka minimum 80% koloru ciemnego)

§ 6.

Klub,  który wycofa drużynę po ogłoszeniu terminarza rozgrywek jest zobowiązany zapłacić

karę pieniężną zgodnie z taryfikatorem PZHL (50%)

 

§ 7.

1.         W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy potwierdzeni, przez WGiD SZHL.

2.         Każdy klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie do gry swoich zawodników.

3.         Listy imienne zawodników będą weryfikowane przez WGiD SZHL zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany do klubów po zatwierdzeniu regulaminu rozgrywek przez Zarząd SZHL i wniesieniu opłat zgodnie z taryfikatorem PZHL.

4.         Do zatwierdzenia list przez WGiD SZHL w kategorii mikrusy należy dołączyć deklaracje zgodnie z komunikatem WGiD PZHL

 

§ 8.

1.         Zawodnik, który bierze udział w spotkaniu  musi posiadać aktualne badania wpisane do książeczki zdrowia zawodnika przez lekarza medycyny sportowej i licencje. Wpis musi być czytelny. Książeczka zdrowia musi mieć wklejone aktualne zdjęcie zawodnika. Okres ważności badania lekarskiego wynosi 6 miesięcy /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.07.2003 Dz. U. Nr 141 poz. 1379/.

2.         Przed każdym spotkaniem  sędzia główny zawodów ma obowiązek zastosować przepisy § 16 Postanowień Wspólnych Regulaminu PZHL.

 

§ 9.

Zawodnik nie wpisany do zestawienia drużyny nie może brać udziału w grze.

 

§ 10.

Gospodarz zawodów powiadamia listem poleconym lub faxem i mailem (zgodnie z wykazem załączonym do regulaminu) o miejscu i godzinie spotkania drużynę gości oraz WGiD SZHL najpóźniej 7 dni przed terminem meczu. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku na klub nakłada się karę regulaminową zgodnie z taryfikatorem opłat PZHL (50%), a referat obsady nie wyznacza sędziów.

§ 11.

1.         Sprawdzian nie może rozpocząć się wcześniej niż o godz. 16.00,  a nie później niż o godz. 18.00 w dni powszednie.

W soboty oraz dni wolne nie wcześniej niż o godz. 9.00 i nie później niż o 18.00.

2.         Za zgodą drużyny przeciwnej godzina sprawdzianu może być zmieniona (należy powiadomić WGiD SZHL).

§ 12.

1.         Gospodarz zawodów powinien udostępnić gościom płytę lodowiska celem przeprowadzenia rozgrzewki minimum 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.

2.         Gospodarz jest zobowiązany do udostępnienia szatni, które spełniają wymogi przepisów gry hokeja na lodzie - gościom oraz sędziom zawodów

                                                          

§ 13.

1.         SZHL dopuszcza możliwość zmiany gospodarza sprawdzianu, zachowując przepisy Regulaminu PZHL.

2.         Spotkanie może być rozegrane przed terminem po uzgodnieniu przez zainteresowane kluby i uzyskaniu zgody od WGiD SZHL i spełnieniu wymogów §10.

3.         Przesunięcie spotkań po terminie wyznaczonym przez WGiD SZHL jest niedozwolone.

4.         Zgodnie z uchwałą Zarządu SZHL za przełożenie sprawdzianu po wyznaczonym terminie należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł.

 

§ 14.

1.         Każde nierozegrane spotkanie będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez WGiD SZHL. W przypadku ustalenia winnych mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść drużyny, która spowodowała niedotrzymanie terminu.

2.         Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn spotkanie nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwane i niedo¬kończone wówczas WGiD SZHL podejmie stosowną decyzję.

3.         W przypadku odwołania sprawdzianu gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich sędziów wyznaczonych na obsadzie na ten mecz. W przypadku niepowiadomienia gospodarz zawodów ponosi koszty poniesione przez sędziego, który stawił się na obiekcie sportowym do wykonania swoich obowiązków.

 

§ 15.

1.         Na żądanie kierownika drużyny Sędzia Główny zobowiązany jest skontrolować tożsamość zawodników każdej drużyny na podstawie licencji zawodniczej i książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem.

2.         Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników można zgłaszać tylko bezpośrednio po zakończonej tercji.

3.         Żądanie nieuzasadnione skutkować będzie karą wynikającą z przepisów gry.

 

§ 16.

1.         Wszystkie kary pieniężne nałożone przez WGiD SZHL należy wpłacić w terminie 14 dni od daty wydania decyzji na konto SZHL.

2.         Kluby odpowiedzialne są za terminową zapłatę kar za swoich zawodników, działaczy i trenerów.

3.         Brak potwierdzenia wpłaty powoduje zawieszenie uprawnień do gry ukaranego zawodnika.

 

§ 17.

1.         Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest WGiD PZHL.

2.         Odwołanie należy złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu orzeczenia przez WGiD SZHL.

3.         Klub wnoszący protest zobowiązany jest wpłacić  kaucje w wysokości 200,00 zł

SŁOWNIE: dwieście  złotych.

4.         Do czasu wpłacenia kaucji protest nie będzie rozpatrywany.

5.         Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu protestu.

 

§ 18.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd SZHL.