W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU:

CENTRUM SZKOLENIA TYSKIEJ MŁODZIEŻY HOKEJOWEJ / CSTMH

 

 

CSTMH (zwany dalej również Centrum Szkolenia) powstał z myślą o młodych hokeistach grających w drużynach hokeja na lodzie MOSM Tychy, chcących podnieść poziom techniki strzału oraz umiejętności operowania kijem hokejowym. Korzystanie z Centrum Szkolenia, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Celem zminimalizowania niebezpieczeństwa podczas przebywania na teranie naszego Obiektu, stworzyliśmy niniejszy regulamin, z którym należy się zapoznać i do zapisów, którego należy się stosować jak również do poleceń trenerów i personelu CSTMH.

Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Szkolenia, zwane dalej Użytkownikami.

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. CSTMH  zarządza Stowarzyszenie Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 39.

 

2. Z Centrum Szkolenia korzystać mogą wyłącznie osoby ( dalej Użytkownik), które uiściły opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Centrum Szkolenia, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Tyskie Lwy: www.tyskielwy.pl

 

3. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Tyskie Lwy: www.tyskielwy.pl . Opłata za korzystanie z Centrum Szkolenia, która została uiszczona, a użytkownik nie skorzystał z zarezerwowanego pobytu w Centrum Szkolenia nie podlega zwrotowi.

 

4. Pobyt na terenie Centrum Szkolenia oznacza znajomość oraz całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną na stronie internetowej Stowarzyszenia Tyskie Lwy, w momencie dokonywania rezerwacji.

 

5. Użytkownik korzysta z Centrum Szkolenia tylko i wyłącznie w czasie określonym ściśle wg dokonanej wcześniej rezerwacji.

 

6. Użytkownik w celu wejścia na teren obiektu może pobrać klucze najwcześniej 30 minut przed zarezerwowaną wcześniej planowaną godziną pobytu w Centrum Szkolenia wg systemu rezerwacyjnego, o którym mowa w punkcie 2. Klucze można odebrać z lodowiska, od obecnego w danym dniu Portiera.

 

7.Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kluczy na lodowisko, do Portiera maksymalnie do 30 minut po skończonych zajęciach w Centrum Szkolenia. Koniec zajęć precyzuje dokładnie dokonana wcześniej rezerwacja.

 

8.Centrum Szkolenia jest obiektem sportowo - rekreacyjnym, przeznaczonym dla dzieci i członków stowarzyszenia będących zawodnikami drużyn hokeja na lodzie MOSM Tychy oraz wszystkich innych chętnych Użytkowników.

 

Z Centrum Szkolenia mogą korzystać osoby:

 

 

 

• które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność;

• które nie ukończyły 18 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych,

lub pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność, lub pod opieką Trenera hokeja, na jego odpowiedzialność.

 

 

 

9. Każdy użytkownik ćwiczy na terenie Centrum Szkolenia na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń oraz własnych umiejętności, możliwości i stanu zdrowia. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik.

 

10. Użytkownik jest świadomy i akceptuje to, iż Centrum Szkolenia jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w CSTMH.

 

11. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że CSTMH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z Centrum Szkolenia.

 

12. Rodzice i opiekunowie prawni, osoby pełnoletnie, oraz Trenerzy hokeja, którzy w danej chwili sprawują opiekę nad osobami, które nie ukończyły 18 lat odpowiadają za wszelkie szkody na terenie Centrum Szkolenia spowodowane przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.

 

13. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Centrum Szkolenia musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się korzystania z urządzeń zlokalizowanych w CSTMH niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

14. Stowarzyszenie Tyskie Lwy może czasowo ograniczyć wstęp do Centrum Szkolenia ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.

 

15. Do wejścia do strefy ćwiczeń, ćwiczący przygotowują się w szatni i jedynie tam mogą pozostawić swoje ubrania, obuwie oraz inne rzeczy, za które Centrum Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności.

 

16. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym oraz czystym, zmiennym obuwiu sportowym. Do ćwiczeń wymagany jest swój kij hokejowy oraz rękawice hokejowe.

 

17. Nie wolno wnosić do stref ćwiczeń żadnych ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

 

18. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie poza strefą ćwiczeń.

 

19. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.

 

20. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego postępowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stwarzającego jakiekolwiek zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Obiektu, a w szczególności:

 

 

a) wnoszenia i spożywania alkoholu

b) palenia tytoniu i używania otwartego ognia

c) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających

d) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń

e) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

f) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Centrum Szkolenia

g) niszczenia urządzeń i wyposażenia Centrum Szkolenia

h) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Centrum Szkolenia i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu

i) pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu

j) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody Zarządu Stowarzyszenia

 

 

 

21. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji zaburzających stan świadomości nie zostaną wpuszczone na teren Centrum Szkolenia.

 

22. Wymaga się od korzystających z obiektu kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Centrum Szkolenia, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu CSTMH mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

 

23. Rzeczy znalezione na terenie Centrum Szkolenia należy przekazać do Stowarzyszenia Tyskie Lwy. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i przekazania do Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

24. Przebywający na obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu oraz wszelkich  innych instrukcji. Osoby łamiące zapisy regulaminu i lekceważące polecenia będą wypraszane z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.

 

25. W przypadku zauważenia niebezpiecznego zachowania innych użytkowników Obiektu, naruszenia regulaminu lub zaistniałego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedstawicieli Stowarzyszenia Tyskie Lwy:

 

Jacek Bochyński 728707907.

 

 

PAMIĘTAJ

NAWET PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW!