W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Tyskie Lwy jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Tychy. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Miasta Tychy.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

2. Barwami Stowarzyszenia Tyskie Lwy są kolory zielono – czarno - czerwone.

3. Symbolem Stowarzyszenia jest stylizowana głowa lwa koloru żółtego wraz z nazwą Tyskie Lwy .

Wzór symbolu Stowarzyszenia odzwierciedla załącznik nr 1 do Statutu.

 

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:

a)Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,

b)Wspieranie prowadzenia zajęćsportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem hokeja na lodzie

c)Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe

d)Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich i sędziowskich

e)Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

2. Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie celów i zadań publicznych zawierają § 15-17 Statutu

§ 9

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie

2.organizację zawodów sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym

organizowanym przez inne organizacje sportowe

3.organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry instruktorsko-trenerskiej i sędziowskiej oraz udział w takich samych formach zajęć organizowanych przez inne organizacje sportowe

4.organizowanie obozów, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów , wyjazdów na imprezy sportowe i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa a jednocześnie pozwalających zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży

5.współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

6.promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play

7.wspieranie działań społeczności lokalnej służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży tj. w dziedzinach ze sfery zadań publicznych określonych art.4 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego.

§ 10

W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą o której mowa w ust.1 w zakresie

- Działalność klubów sportowych PKD 93 12 Z

- Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93 19 Z

- Działalnośćobiektów sportowych PKD 93 11 Z

- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94 99 Z

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47 99 Z

- Działalność organizatorów turystyki PKD 79 12 Z

§ 11

W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:

Organizowaćkonferencje, prelekcje, odczyty oraz inne formy spotkań mających na celu krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Opracowywać,administrować i zarządzać projektami lub programami innych organizacji i grup nieformalnych służących promowaniu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

§ 12

1. Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera na działalności społecznej swoich członków.

2. Stowarzyszenie może również korzystać z pracy lub usług osób fizycznych, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów Stowarzyszenia

§ 13

Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.

2. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.

§ 14

Sekcjąkieruje kierownik.

Sekcjęoraz jej kierownika, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Tyskie Lwy

 

§ 15

StowarzyszenieTyskie Lwy działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4 ust. 1 pkt 12 i 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj.:

krzewienia kultury fizycznej i sportu

krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

§ 16

1. Stowarzyszenie Tyskie Lwy prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia Tyskie Lwy objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.

3. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia Tyskie Lwy należy:

a)organizowanie obozów, wycieczek turystycznych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe, festynów

i imprez sportowych

b)opracowywanie, administrowanie i zarządzanie projektami lub programami innych organizacji, instytucji oraz grup nieformalnych,

c)sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

4. Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację zadańnależących do sfery zadań publicznych o których mowa w § 15 i nie może byćprzeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§17

1. Stowarzyszenie Tyskie Lwy współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w § 15 niniejszego statutu.

2. W zakresie wykonywania zadań publicznych Tyskie Lwy w szczególności:

a)wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

b)informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,

c)udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności,

d)uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

 

 

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 18

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

Decyzjęw sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 19

Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy dzieląsię na:

członków zwyczajnych;

członków wspierających;

członków uczestników;

członków honorowych.

§ 20

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który:

-posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

-korzysta z pełni praw publicznych,

-utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,

-deklaruje chęć ich realizacji,

- złożył deklarację członkowską, zawierającą rekomendacjędwóch członków Stowarzyszenia.

2. Nowo przyjęty członek zwyczajny opłaca składki za miesiąc, w którym zostałprzyjęty.

§ 21

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,

2. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie

miesięcznie bądź kwartalniew terminie do 15 dnia każdego miesiąca

lub do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału płatne z góry.

4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek

§ 22

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. brać udział z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

4. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

§ 23

1. Członkiem uczestnikiem może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który ukończył 13 lat za pisemną zgodąprzedstawicieli ustawowych.

2. Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego poza prawem do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym.

3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego poza obowiązkiem opłacania składek

§ 24

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba spełniająca warunki określone w § 20 ust. 1 bądź osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego wymienione w § 21 ust 2 i 4 oraz obowiązek terminowego wywiązywania się z deklarowanychświadczeń.

§ 25

1. Członkiem honorowymStowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji i dla działalności Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich

5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 26

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnej rezygnacji

2.Śmierci lub utraty osobowości prawnej.

3. Pozbawienia praw publicznych.

4. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki dłużej niż 6 miesięcy

5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:

a)naruszania zasad statutowych,

b)nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów

c)nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

d)działania na szkodęStowarzyszenia.

e) naruszania zasad statutowych,

f) nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów

g) nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

h) działania na szkodę Stowarzyszenia.

6. likwidacji Stowarzyszenia

§ 27

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 28

1. Stowarzyszenie Tyskie Lwy nie może udzielać pożyczek i zabezpieczaćzobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio osób, z którymi członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sązwiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Osoby wymienione w ust. 2 zwane są dalej w Statucie osobami bliskimi.

§ 29

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia Tyskie Lwy osobom wymienionym w § 28 punkt 1 i 2 na zasadach innych niżw stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 30

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 28 punkt 1 i 2 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

§ 31

Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 32

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie.

Zarząd.

Komisja Rewizyjna.

§ 33

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 35

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

§ 36

1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba ta ma zostać członkiem.

2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 1 Zarząd zwołuje w terminie 30 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.

3. Do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna kontynuują swoje prace

Walne Zgromadzenie

§ 37

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

§ 38

Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 39

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku w trybie określonym w § 36 ust. 2

§ 40

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje je Sekretarz. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.

§ 41

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie absolutorium zarządowi.

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie.

6. Uchwalanie kierunków i programów działalności

7. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

 

 

Zarząd

 

§ 42

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu

§ 43

Zarząd składa się z trzech osób, w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika , wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 44

Członkiem Zarządu Tyskie Lwy nie może być osoba, która:

pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 45

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 46

Do kompetencji Zarządu należy:

Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

Skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

Powoływanie sekcji oraz ich kierowników.

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.

Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.

Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 47

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 48

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od zarządu stowarzyszenia.

§ 49

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, wybieranych przez walne Zgromadzenie.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:

pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 50

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 51

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.

Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.

Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

§ 52

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 53

Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 

 

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 54

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

§ 55

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

a)wpływów ze składek członkowskich.

b)darowizn, subwencji, dotacji.

c)dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej

d)dochodów z działalności gospodarczej

§ 56

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia

oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązańmajątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie

 

 

VII. KARY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 57

Stowarzyszenie Tyskie Lwy stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

Pochwałę

Dyplom

NagrodęPieniężną

NagrodęRzeczową

Stypendium klubowe

Odznaczenie Honorowe

§ 58

Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:

ostrzeżenie

nagana

pozbawienie funkcji

zawieszenie w prawach członka

wykluczenie z członkostwa

§ 59

1. Kary wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały

2. Kary i wyróżnienia wobec członków Stowarzyszenia stosuje Zarząd w drodze uchwały

 

VIII. ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 60

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobęlikwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tychy dnia 12 września 2011 roku